Noutăți

ANUNŢ

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade”, cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Crizantemei, numărul 3, judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

Administrator financiar : 1 post, conform HG 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 09.01.2018, ora 10:00

- Proba interviu în data de 09.01.2018, ora 13:00

- Proba practică în data de 09.01.2018, ora 12:00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

· studii superioare de lungă durată în domeniul economic;

· master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj;

· cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet);

· abilităţi excelente de comunicare şi învăţare;

· să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

· să cunoască limba română, scris şi vorbit;

· să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale

· să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

· să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

· să îndeplinească condiţiile de studii;

· să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade” - 21.12.2017

Relaţii suplimentare la sediul: Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade”, persoană de contact: Tomole Raluca telefon: 0261716237, fax: 0261716237, e-mail: liceulalimentar@gmail.com .

 

Semnătură şi Ştampilă

Director, Buda Ecaterina Ildiko